Theppawut Ayudhya

Theppawut Ayudhya

Assistant Professor
Chemistry Program
Department of Chemistry
Office
ST 1242